جوجو وارد ميشود!


جوجو عقده ای شده

ناراحتهیشکی جوجو رو دوست نداره...هیشکی بهش محل نمی ده ....هیشکی باهاش دوست نمیشه...جوجو غمگینه جوجو عقده ای شده .....جوجو بقض تو گلوشه هر چی هم میترکوندش!!!تموم نمیشه....

کسی میاد با من دوست بشه ؟


جوجو